Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Eisteddfod Sir, oedran cynradd, Dydd Sadwrn 24ain Mawrth 2007

Bu llawer o aelodau'r aelwyd yn brysur iawn drwy'r dydd yn darparu lluniaeth i fynychwyr yr eisteddfod yn yr Ysgol Gyfun, Llangefni. Diolch yn fawr iawn i'r criw i gyd fu wrthi yn coginio cacennau ac yn barod eu cymorth ar y dydd, yn enwedig i Derwena ac i Mr Urdd! Gobeithio bydd yr arian godwyd yn mynd tuag at dalu costau cludo a chlwydo'r aelodau yn yr Eisteddfod yn Sir Gâr.

Cyngerdd Melin-y-Coed, Nos Wener 23ain Mawrth 2007

Cynhaliwyd cyngerdd gan yr Aelwyd i drigolion Melin-y-Coed (ger Llanrwst) ar nos Wener braf o Fawrth. Cafwyd noson hwyliog, braf, gyda llu o eitemau gwahanol i ddiddanu'r dyrfa, o gerdd dant gan Kim i fonolog gan Manon a llawer i eitem gan y côr. Mawr yw diolch yr Aelwyd am y wledd gawsom ar ôl y cyngerdd yng nghapel Bethel gan ferched y pentref ac am noson fendigedig mewn rhan hyfryd o'r wlad.

Eisteddfod Sir Ynys Môn, 17-20 Mawrth 2007

Roedd yr aelwyd yn cystadlu mewn llu o gystadlaethau yn yr eisteddfod sir, yn unigolion, partïon a chorau. Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cymryd rhan a phob hwyl dros y ddeufis nesa' yn paratoi at y genedlaethol lawr yng Nghaerfyrddin ym Mai!