Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Y Gorau'n y Genedlaethol!

Hynt a helynt Eisteddfod Genedlaethol Abertawe oedd prif weithgarwch Aelwyd yr Ynys dros yr wythnosau diwethaf! Nid oedd llawer o amser i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod ac felly bu pawb yn brysur fel lladd nadroedd am dair wythnos yn dysgu'r darnau newydd! Penderfynwyd ganolbwyntio ar ddwy gystadleuaeth yn unig eleni gan fod yr Eisteddfod mor bell a gwnaed yn siwr fod y ddwy gystadleuaeth yn digwydd yr un diwrnod i leihau'r byrdwn! Ar ol llwyddiant ysgubol yr Aelwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 drwy ennill y brif gystadleuaeth i gantorion gwerin sef y Cor Gwerin hyd at 40 o leisiau, roedd pawb yn fodlon rhoi o'u gorau i geisio ennill y gwpan am yr ail flwyddyn yn olynol. I gyd-fynd a hyn, penderfynodd aelodau hynaf yr Aelwyd gystadlu ar gystadleuaeth y partion gwerin hyd at 20 o leisiau a hynny'n golygu fod criw llai yn gallu canolbwyntio ar y gystadleuaeth honno! Er bod un neu ddau o aelodau'r Aelwyd yn galifantio tua Gwlad Pwyl gyda Dawnswyr Mon yn y cyfnod cyn yr Eisteddfod, llwyddwyd i gynnal ymarferion llwyddiannus gan obeithio y byddai Catrin a Sion Gwilym yn dysgu'r caneuon tra ar eu gwyliau!! Roedd pawb hefyd yn gobeithio na fyddai'r hen Sion yn dychwelyd nol i Gymru fach eleni gyda choeden gyfan yn glynu'n ei ben-ol!!! Diolch i'r drefn, ni chafwyd yr un miri a'r llynedd a phawb mewn un darn i gychwyn am Abertawe ganol dydd, ddydd Iau y 7fed o Awst! Cynhaliwyd ymarfer sydyn yn y gwesty ym Mhenybont nos Iau cyn i bawb fynd am bryd o fwyd i ymlacio cyn y diwrnod mawr!

Bore cynnar oedd hi ddydd Gwener a'r bws yn gadael am yr Eisteddfod am 8.30! Cystadleuaeth y parti gwerin oedd gyntaf a honno syth ar y llwyfan! Yn anffodus, ni chafodd y parti lawer o lwyddiant am ein bod wedi canu'n "rhy iach" felly afiach amdani flwyddyn nesa! Roedd pawb felly yn benderfynol o roi sioe dda ymlaen ar gyfer yr un fawr gyda'r nos! Wedi llwyddo i blesio yn y rhagbrawf, roedd oriau o ddisgwyl cyn ymddangos ar lwyfan y Brifwyl! Manteisiodd nifer ar y cyfleusterau arlwyo gan gynnwys y bar i basio'r amser tra yr aeth eraill i'r Pafiliwn i gadw'n gynnes a chymryd gofal o'r lleisiau!!! Ymhen hir a hwyr, daeth yr awr fawr ac er ei bod hi'n tynnu am 10 o'r gloch, bu'r perfformiad yn un a blesiodd yr holl aelodau ac wrth gwrs, Nia! Ond, yn bwysicaf oll, plesiwyd y beirniaid yn fawr ac ni ddaeth yr un gair drwg o'r feirniadaeth ar y llwyfan nac ychwaith unrhyw son am ganu'n "iach"! Do, llwyddodd yr Aelwyd i gipio'r wobr gyntaf am yr ail flwyddyn yn olynol! Am y tripl fydd hi flwyddyn nesa' yn Sir y Fflint!

Mentrodd y rhan fwyaf o'r criw i Maes B i ddathlu'r fuddugoliaeth ac i fwynhau elfen gymdeithasol yr Eisteddfod! Bu dawnsio, canu ac yfed digon tan yr oriau man nes i'r bws gychwyn nol am y gwesty a phawb yn dyheu am wely i orffwys ar ol diwrnod hir a maith! A hithau'n fore Sadwrn, cychwyn nol am Ynys Mon fu hanes yr Aelwyd a phawb wedi blino'n lan ac ambell un yn dioddef o effeithiau Maes B!!

Fodd bynnag, prin yw'r gorffwys i holl aelodau'r Aelwyd! Bu criw y parti bechgyn yn brysur iawn ar ol yr Eisteddfod yn ymarfer ar gyfer 'debut' yr Aelwyd ar raglen JK a Joel ar BBC Radio 1! Fel rhan o daith haf yr orsaf radio oedd yn digwydd bod yng Nghaergybi y penwythnos diwethaf, cafodd bechgyn yr Aelwyd wahoddiad i berfformio rai caneuon Cymraeg a Saesneg ar y rhaglen! Cafodd 'Cerddwn Ymlaen' ei hatgyfodi a bu Owain Llwyd yn brysur yn creu trefniannau unigryw o gan The Automatic 'Monster' a'r clasur 'Horny, horny, horny'! Recordiwyd jingl newydd sbon hefyd yn arbennig ar gyfer rhaglen Chris Moyles! Cofiwch wrando ar Radio 1 yn achlysurol rhag ofn i chi glywed hogia'r Aelwyd yn ei morio hi!

Cynhaliwyd cyngerdd arbennig o lwyddiannus yn Eglwys Llanwenllwyfo nos Sul diwethaf ac mae popeth yn dechrau dod i siap ar gyfer Cyngerdd Blynyddol yr Aelwyd sy'n cael ei gynnal yn Ysgol Gyfun Llangefni, nos Iau, Medi'r 7fed. Bydd yr Aelwyd yn perfformio nifer o eitemau corawl, cyfraniadau gan unigolion, eitemau doniol ac ysgafn yn ogystal a dawnsio! Yn ymuno a'r cor, bydd un o aelodau amlycaf yr Aelwyd, sef Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd! Mae tocynnau bellach ar werth gan aelodau'r aelwyd, Cwpwrdd Cornel, Llangefni a Swyddfa'r Urdd, Bangor - prisiau yn £5 i oedolion a £2 i blant.

Llongyfarchiadau mawr i holl aelodau'r Aelwyd sydd wedi llwyddo yn yr arholiadau!! Pob lwc i bawb fydd yn cychwyn mewn Prifysgolion a cholegau ym mis Medi!