Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Cryno ddisg... Cibab... Cyngerdd!

Nos Fawrth (27/06/06). Lleoliad - Capel Lon y Felin, Llangefni

Noson ymarfer tra gwahanol gafwyd heno (nos Fawrth)! Daeth Sion o Stiwdio Sain atom i recordio cor yr aelwyd yn canu ar gyfer cryno ddisg newydd fydd yn coffau bywyd Gwynfor Evans. Derbyniodd Owain Llwyd y dasg o gyfansoddi alawon gwreiddiol i fod yn gefndir i'r barddoniaeth sy'n cael ei adrodd ar y CD newydd ac Aelwyd yr Ynys gafodd y fraint i recordio'r darnau corawl. Yn sicr, dyma brofiad newydd i nifer o aelodau'r cor ac yn gyfle unigryw i'r aelwyd fod yn rhan o brosiect newydd a chyffrous. Wedi dwy awr prysur o ganu, 'wwwio' ac 'aaaio', draw i'r 'Bull' aeth y criw am beint bach distaw i leddfu'r 'vocal chords' ac i drefnu barbeciw mawreddog! Mwy am hynny ar ol nos Wener...

Dyma restr sydyn o'r prif ddigwyddiadau y bydd yr aelwyd yn ymgymryd a hwy yn ystod y misoedd nesaf:

30ain Mehefin: Barbeciw - Ty Cibab
8fed Gorffennaf: Noson Lawen - Tyddyn Mon, Brynrefail
12fed Gorffennaf: Noson Lawen (S4C) - Cae Sioe, Mona
14eg Gorffennaf: Cyngerdd Blynyddol Band Deiniolen - Ysgol Brynrefail, Llanrug
17eg Gorffennaf: Helfa Drysor (ceir) - Sion Gwilym yn trefnu!
5 - 12 Awst: Eisteddfod Genedlaethol Abertawe

Rhagorol yn Rhuthun!

Gwawriodd wythnos Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2006 a'r aelwyd yn ymfalchio'n y ffaith ei bod yn cael ei chynrychioli mewn bron i ddeg ar hugain o gystadlaethau! Ar ol dad-flino a dychwelyd i normalrwydd, dyma adroddiad byr o fwrlwm y cystadlu i griw Aelwyd yr Ynys.

Daeth y llwyddiant cyntaf yng nghystadleuaeth yr unawd Cerdd Dant rhwng 15 a 19 oed gyda Catrin Roberts (Toffoc) yn cipio'r wobr gyntaf. Buddugoliaeth arall ddaeth i Catrin yn ddiweddarach ddydd Gwener wrth iddi hithau a'i chyfneither Manon Dafydd ddod i'r brig yng nghystadleuaeth y ddeuawd dan 19 oed. Llwyddodd y tim siarad cyhoeddus i gipio'r ail wobr ar faes yr Eisteddfod nos Wener gan gwblhau dechreuad gwirioneddol wych i'r aelwyd o Fon.

Wedi ymarferion munud olaf nos Wener, Ysgol Gyfun Llangefni oedd y man cyfarfod am 6 fore Sadwrn er mwyn hwylio draw i Rhuthun ar gyfer y rhagbrawf cyntaf am 7.30! Marathon o ddiwrnod gafwyd ac mae'r rhestr isod o lwyddiannau'r aelwyd yn profi hynny:

Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed - Huw Foulkes - 2il
Ensemble Lleisiol 14 - 25 oed - Bethan, Catrin, Ifan a Huw Stretch - 2il
Chwarter Awr o Adloniant - Aelwyd yr Ynys - 2il
Cor S.A.T.B. 14 - 25 oed - Aelwyd yr Ynys - 2il
Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig - Aelwyd yr Ynys - 3ydd
Cor S.A.T.B. 14 - 25 oed (Aelwydydd Traddodiadol) - Aelwyd yr Ynys - 3ydd
Dawns Werin 14 - 25 oed - Aelwyd yr Ynys - 3ydd
Parti Cerdd Dant dan 19 oed - Aelwyd yr Ynys - 4ydd

Yn sicr, llwyddodd yr aelwyd i gyfareddu a swyno nifer o eisteddfodwyr pybyr yn ystod yr wythnos ac mae'r ffaith iddi lwyddo mewn cynifer o gystadleuthau amrywiol yn dangos ymrwymiad ei haelodau a'u gwaith caled yn ystod y misoedd diwethaf! Llongyfarchiadau enfawr i bawb fu'n cymryd rhan, boed hynny'n lwyddiannus neu beidio. Heb os, pe byddai tarian i'r aelwyd uchaf ei marciau yn yr Eisteddfod, byddai Aelwyd yr Ynys ben ac ysgwydd uwchben yr aelwydydd eraill ac mae hynny'n glod i griw'r ynys!

Daeth llwyddiant pellach i ddwy o aelodau'r aelwyd a ddeilliodd o'u perfformiadau yn ystod yr wythnos! Bu Catrin yn ddigon ffodus i ennill Ysgoloriaeth yr Eisteddfod am y perfformiad gorau dan 19 oed. Nid dyma'r tro cyntaf i un o aelodau'r aelwyd ennill yr ysgoloriaeth arbennig hon. Cipiodd Aeron Gwyn (enillydd y Rhuban Glas llynedd) y wobr nol ar gychwyn y 90'au. Tybed a fydd Catrin yn dilyn ol troed Aeron ac yn cipio'r Rhuban Glas rhyw ddydd?

Llongyfarchiada' hefyd i Manon Wyn am gipio ysgoloriaeth y BBC am ei pherfformiad hynod wefreiddiol yng nghystadleuaeth y chwarter awr o adloniant. Bydd Manon yn cael y cyfle i gyflwyno ar Radio Cymru yn y dyfodol agos - mae Jonsi yn crynu yn ei sgidia'yn barod! Mae Manon eisoes wedi dangos ei dawn anhygoel wrth actio gan iddi ddod yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Richard Burton yn yr Eisteddfod Genedlaethol llynedd.

Ar ol bwrlwm y cystadlu, heidiodd criw'r aelwyd i goleg Llysfasi i ymbincio a newid yn barod am noson o ddathlu ar strydoedd Rhuthun! Wedi gwneud yn siwr fod pob blewyn o wallt yn ei le, draw am y Clwb Rygbi aeth y criw gan ddarganfod eu hunain yn canu a dawnsio i fandiau Labrinth a Frizbee! Wrth gerdded nol o'r Clwb Rygbi fe lwyddodd ein cyfeilydd, Owain Llwyd, i neidio oddi ar wal gan ddisgyn yn ddisymwth ar ei ffer wrth daro'r llawr! Bu mewn poen aruthrol ac nid da o beth yw cael troed wan wrth gerdded ar hyd strydoedd Rhuthun i chwilio am dacsi a rheini'n betha prin, yn enwedig yn Rhuthun! Bu'n griddfan mewn poen a Doctor Bethan yn gwneud dim i'w helpu ond chwerthin yn afreolus ar ei anffawd! Ar ol gwydraid neu ddau, bu pawb yn ddigon ffol i aros yn effro tan oriau man y bore yn ei morio hi yn un o ystafelloedd y coleg. Yn dilyn traddodiad Eisteddfod Caerdydd 2005, bu Peredur Glyn yn cyfansoddi limriga' yn seiliedig ar alaw Nant y Mynydd a phawb yn ymuno yn y gytgan! Ond buan daeth y noson i ben a phawb wedi blino'n lan ar ol diwrnod caled o ganu, dawnsio a disgyn! Am un ar ddeg fore Sul, cychwynodd y bws yn ol am Ynys Mon a ninnau'n ffarwelio a Sir Ddinbych.

Does ond gobeithio y cawn lwyddiant tebyg a digon o hwyl yn Abertawe fis Awst...

Medalau fri!

Daw medalau fri yn ôl i Ynys Môn wedi Eisteddfod hynod lwyddiannus i'r Aelwyd yn Sir Ddinbych. Wedi misoedd o baratoi a gwaith caled daw'r aelodau'n ôl i'r fam Ynys gyda gwên fawr ar eu wynebau a 10 medal i'r Aelwyd, sef 2 Aur, 5 Arian a 3 Medal Efydd. Mawr obeithir bod pawb wedi mwynhau eu hunain a diolch yn fawr iawn i bawb am eu hymroddiad dros y misoedd diwethaf. Gobeithir cael lluniau ac erthygl fanylach o'r hanes yn fuan.

Llwyddiannau!

Cafodd yr Aelwyd eu medalau cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir Ddinbych 2006 heddiw wrth i Catrin "Toffoc" Roberts o Lanbedrgoch ddod i'r brig yn canu Cerdd Dant. Yn ogystal, daeth hi â'i chyfneither Manon Dafydd o Roscefnhir yn gyntaf wrth ganu Deuawd. Dyma ddechrau gwych i obeithion yr Aelwyd yn yr Eisteddfod!

Byddwn yn brysur iawn yfory, yn cystadlu ar nifer fawr o gystadleuthau gan gynnwys mynd "am y tripl" gyda'r detholiad o Sioe Gerdd, wedi ennill y gystadleuaeth honno ddwy flynedd yn olynol bellach. Gobeithio bydd pawb ar eu gorau ac wedi cael digonedd o gwsg cyn cychwyn o Sir Fôn am 6 bore fory!

Lluniau yma