Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Eisteddfod yr Urdd 08: Cyflwyniad Bae Caerdydd 2009

Ddydd Mawrth yr Eisteddfod cymrodd dros hanner cant o aelodau'r Aelwyd ran yng Nghyflwyniad Aelwyd yr Ynys i gyflwyno Eisteddfod yr Urdd flwyddyn nesa' i Gaerdydd, er mai gogs ydan ni! Mae'r Eisteddfod yn y Bae flwyddyn nesa' yn un "niwtral" o ran lleoliad a'r cynllun oedd i gynnal 'steddfod yno bob pedair blynedd - 'roedd y ddwytha yn 2005. Ond gan bod yr Eisteddfod genedlaethol yn ymweld a Chaerdydd 'lenni a'r Urdd wedi bod yno yn 2002 hefyd, mae'r brifddinas yn gyndyn iawn o ariannu'r Eisteddfod. Tybed ai Aelwyd yr Ynys fydd y criw ola' i groesawu Eisteddfod yr Urdd i brifddinas Cymru?

Cliciwch ar y ddolen yma i wylio fideo o'r cyflwyniad - mae'n werth 'i weld!

Am dabl o holl ganlyniadau'r Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd eleni a thros y 5 mlynedd dwytha, ewch i aelwydyrynys.com/llwyddiannau.php.

Labels: , , , ,

Eisteddfod yr Urdd 08: Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr

Llongyfarchiadau enfawr i Ieuan Wyn am ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth y prif gyfansoddwr. Enillodd Ieuan y drydedd wobr y llynedd...pob hwyl iddo flwyddyn nesa' ;o) Dyma'r wobr gyntaf i'w hennill gan aelod o'r Aelwyd ar lwyfan yr eisteddofd eleni. Gobeithio'n fawr nad hi fydd yr ola'! Pob hwyl i weddill yr aelodau weddill yr wythnos, mae hi'n mynd i fod yn wythnos fawr!

Am dabl o holl ganlyniadau'r Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd eleni a thros y 5 mlynedd dwytha, ewch i aelwydyrynys.com/llwyddiannau.php

Labels: , ,

Gwefan newydd

Mae'r aelwyd yn berchen ar wefan newydd...sydd wedi marw. Dwi'n gobeithio na marw dros dro mae o...! Unwaith y llwydda i i roi'r kiss'o'laiff iddi, mi fydd y blog yn troi'n archif ar gyfer y straeon fydd yn cael eu postio ar y wefan. Neu mi fydd y wefan yn troi'n preview i'r blog. Fel y mynnwch chi. Tan toc..

Eisteddfod Sir, oedran cynradd, Dydd Sadwrn 24ain Mawrth 2007

Bu llawer o aelodau'r aelwyd yn brysur iawn drwy'r dydd yn darparu lluniaeth i fynychwyr yr eisteddfod yn yr Ysgol Gyfun, Llangefni. Diolch yn fawr iawn i'r criw i gyd fu wrthi yn coginio cacennau ac yn barod eu cymorth ar y dydd, yn enwedig i Derwena ac i Mr Urdd! Gobeithio bydd yr arian godwyd yn mynd tuag at dalu costau cludo a chlwydo'r aelodau yn yr Eisteddfod yn Sir Gâr.

Cyngerdd Melin-y-Coed, Nos Wener 23ain Mawrth 2007

Cynhaliwyd cyngerdd gan yr Aelwyd i drigolion Melin-y-Coed (ger Llanrwst) ar nos Wener braf o Fawrth. Cafwyd noson hwyliog, braf, gyda llu o eitemau gwahanol i ddiddanu'r dyrfa, o gerdd dant gan Kim i fonolog gan Manon a llawer i eitem gan y côr. Mawr yw diolch yr Aelwyd am y wledd gawsom ar ôl y cyngerdd yng nghapel Bethel gan ferched y pentref ac am noson fendigedig mewn rhan hyfryd o'r wlad.

Eisteddfod Sir Ynys Môn, 17-20 Mawrth 2007

Roedd yr aelwyd yn cystadlu mewn llu o gystadlaethau yn yr eisteddfod sir, yn unigolion, partïon a chorau. Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cymryd rhan a phob hwyl dros y ddeufis nesa' yn paratoi at y genedlaethol lawr yng Nghaerfyrddin ym Mai!

Penblwydd Hapus Derek!

Pen-blwydd hapus iawn i Derek, ein arweinydd! (Ta llywydd? Ein tad ni oll beth bynnag!) Yncl Derek yn 50 21 heddiw...pob hwyl i chi syr!